O ЈКП "Београд пут"

Ј

КП "Београд пут" је основала Скупштина града Београда 1953. године као дирекцију за путеве града Београда. Од 1975. године Дирекција за путеве је прерасла у РО "Београд пут", а од 1990. године добија статус Јавног комуналног предузећа. Основна делатност кроз протеклих шест деценија, а и данас је одржавање улица и путева Београда.

ЈКП „Београд пут“ у оквиру своје делатности врши редовно и периодично одржавање око 2.500км градских улица, око 550км општинских путева, око 200км путева другог реда са собраћајном опремом, око 400км путева у надлежности локалне самоуправе и око 400 путних објеката (мостова, подземних пешачких пролаза, пасарела и других путних објеката). Од 01. јуна 2014.године, у надлежности предузећа је одржавање и државног пута IА реда Обилазница око Београда, деоница Нови Бановци - петља Остружница, укључујући петље Добановци и Стари Бановци.

У сегменту сигнализације, редовним и периодичним одржавањем је обухваћено 590 семафоризованих раскрсница, 3 система за алтернативно вођење саобраћаја, више од 100.000 саобраћајних знакова, око 300.000м2 хоризонталних ознака на улицама и путевима, 3.500 паркинг места, као и друга саобраћајна опрема и сигнализација на подручју града Београда.


Осим наведених, предузеће обавља и послове пројектовања и израде техничке документације, израде геодетских подлога и геодетска мерења, вођење катастра саобраћајне сигнализације и издавање потребних извода и издавања сагласности за вангабаритни превоз.

У предузећу ради укупно 1109 запослених.

Надзорни одбор

Име и презиме Позиција Биографија
Драган Ђукић Председник Надзорног одбора Биографија
Немања Ристић Члан Надзорног одбора Биографија
Доц. др Марина Гајић Гламочлија Члан Надзорног одбора Биографија

Руководство

Име и презиме Позиција Биографија
Иван Тејић Директор предузећа Биографија
Александар Свилар Извршни директор за техничке послове
Доц. др Марина Гајић Гламочлија Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове Биографија

Број пријава

Сарадници